คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จเอกสารหมายเลข
ชื่อเอกสาร
Link ของเอกสาร

1-3

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม

http://bit.ly/370t94E

4

บันทึกข้อความส่งแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม

http://bit.ly/2H4mWu1

5

บันทึกข้อความส่งแฟ้ม/เล่มรายงาน

http://bit.ly/2Uwx8U4

6

แบบสำรวจข้อมูล มาตรฐานที่ 1 ของกลุ่มสาระฯ

http://bit.ly/376CisD

7
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 ใส่รหัส 2020

8

แบบสำรวจข้อมูล มาตรฐานที่ 2 ของกลุ่มบริหาร

http://bit.ly/2uuz6cK


www.yut4all.blogspot.com
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐