คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
 
นางพนิดา เกษมสินธ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
   
   

นางสาวกฤษณา ครุฑธกะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวธมนรัชต์ ลิมาภิรักษ์
นางสาวเบญจวรรณ โถนคำ

นางสาวศุภกานต์ มาลยาภรณ์
     
 

นางสาวสุภาวรรณ ปัญยาง


นางสาววิมลรัตน์ คำจันทร์
นางสาววนิดา แสนแก้ว

นางสาวเสาวรส คุณพสุเรือง

       
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐