โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน

งานรับสมัครนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนเขตวิภาวด
โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2
คู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2563
ผลงานทางวิชาการ
สื่อภาษาไทย
>> ครูพนิดา

ใบงาน ม.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการรับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นม.1 - ม.6

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับขั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[ดูเพิ่มเติม]
[ดูเพิ่มเติม]
[ดูเพิ่มเติม]

 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐