โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับ ท่านรองวัชรา งามมีฤทธิ์ ท่านรองสุภาพร สิงห์ยอง ท่านรองรัตนาวดี เขียวอร่าม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขอแสดงความยินดี คุณครูวัชรา งามมีฤทธิ์ คุณครูรินดา ไชยโคตร คุณครูยุทธนันท์ ศรีชุมภู ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษางานรับสมัครนักเรียน

เครือข่ายโรงเรียนเขตวิภาวด
โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2
คู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
ระเบียบการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2563
ผลงานทางวิชาการสื่อภาษาไทย >> ครูพนิดา
 

 

[ดูเพิ่มเติม]

 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

LOGO