คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุนารี รัตนไตรภพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอารี ไพเราะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุวิชญ์ ณรงค์เดช


นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์


นายณัฐวุฒิ คำป้อ


นางสาวสุพิชชา ตระกูลสว่าง

นางสาวทัชชกร มอญภาษา
นายปรภต ฟองสุวรรณ
นางสาวกรรณิการ์ ทองมาก
MRS.Guillerma Ruiz Murcia
     
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐