คำขวัญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางทิพวรรณ โชติสิงห์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเบญจวรรณ โถนคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสุรัตน์ชัย อมฤทธิ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
หัวหน้างานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวสาวิตรี ทั่งนาค
หัวหน้างานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวรัสส์กร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หัวหน้างานแผนงานและสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสาลินี ศรีพรหม
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาววิมลรัตน์ คำจันทร์
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวพรสุดา กรดสัน
หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายกิตติธัช อุดมฉวี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายกิจธนคุณ จันทราพิทักษ์กุล
หัวหน้างานสาธารณูปโภค

 

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐