แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Ingerity and transparency Assessment:OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
1
2
ข้อมูลผู้บริหาร
3
อำนาจหน้าที่
4
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
5
6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
7
8
Q&A
9
การดำเนินงาน
10
แผนดำเนินงานประจำปี
11
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14
คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ
15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16
17
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26
27
28
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตประจำปี
37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน