โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
153/34 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
กลุ่มบริหารงบประมาน 02-565-3978 โทรสาร 02-565-3883
กลุ่มบริหารวิชาการ 02-565-3979 โทรสาร 02-565-3987
กลุ่มบริหารทั่วไป 02-565-3987 โทรสาร 02-565-3987
กลุ่มบริหารงานบุคคล 02-565-9070 โทรสาร 02-565-9070
Website : http://www.dmj.ac.th  E-mail : dmjschool@hotmail.com
แผนที่โรงเรียน [เส้นทางเดินรถ]