คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียน
ในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
 
 
 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐