ประมวลภาพ
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
และวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

[ page 1 ] [ page 2 ]