ประมวลภาพ
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน
วิพิธทัศนา เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ครั้งที่ 5 1 กันยายน 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]
[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]