ประมวลภาพ
พิธี 12 สิงหาคม 2559 ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]
[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]