ประมวลภาพ
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2559
14-15 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]
[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]