ประมวลภาพ
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา
5 ธันวาคม 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]
[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ] [ page 8 ] [ page 9 ] [ page 10 ]