กำหนดการรับนักเรียน สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองและครู ฯ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลบูชาเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.09 น . เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด สถานศึกษา และสิ่งแวดล้อม (โครงการส่งเสริมกิจกรรมมาตราการ 5 ส.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา โดยจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด "Big Cleaning Day " ในวันศุกร์ที่  28  พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.20  เป้นต้นไป

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช เพื่อจัดถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา โดยจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย การตักบาตรอาหารแห้ง การจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ การตอบปัญหา วาดภาพ เรียงความ กิจกรรมกราบพ่อ  ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม  2557
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  วันที่ 23 - 26 , 29 - 30 ธันวาคม  2557
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธ " ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสรรคต ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์  ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 19 - 20  พฤศจิกายน  2557 ณ สนามกีฬาดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 30  กันยายน  2557 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และกำหนดกล่าวลานักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557   ณ สนามหน้าเสาธง
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม  2557
กิจกรรม " วันจาตุรจินดา กตัญญุตา รำลึก " ประจำปี 2556 โดยจัดในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณกร จาตุรจินดา ปูชนียบุคคล ผู้บริจาคที่ดิน สร้างโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และเป็นประเพณีที่บุคลากรของโรงเรียนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านทุกปีตลอดมา เพื่อแสดงถึงความรำลึก และกตัญญูกตเวที [คลิ๊กอ่าน]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสัปดาห์ " วันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสดุดีและเผยแพร่ ชีวประวัติผลงาน สุนทรภู่กวีเอกของไทย ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของโลก  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมการแสดงหน้าเสาธง 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียน วันที่ 7 - 11 เมษายน  2557 ประกาศผลกาจัดที่เรียน วันที่ 18 เมษายน  2557  
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จำนวน 270 คน [คลิ๊กอ่าน]
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  และกำหนดการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๓,๕ ในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๔,๖ ในวันอาทิตย์ที่  ๒มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ พระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์ วัดมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 [ คลิ๊กอ่าน ]
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการ เปิดอาคาร 5 เปิดเรือนประชาสัมพันธ์ " เปิดบ้านการศึกษา ดอนเมืองจาตุรจินดา ๕๖ " ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 [ คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการประกวดออกแบบปกสมุด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่รักการออกแบบได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนบูรณาการในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์งาน จึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมประกวดออกแบบปกสมุด   โดยสื่อความหมายของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อย่างชัดเจน   [ คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556  วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดโครงการคัดเลือกครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน โดยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
รงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 06.30 - 13.00 น. พร้อมทั้งนับคะแนนของแต่ละระดับชั้นในระหว่างเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชานักเรียน  ประจำ ปีการศึกษา 2557  ซึ่งประกอบด้วยประธานสมัชชานักเรียน  รองประธานสมัชชานักเรียน 4 ฝ่าย  ได้แก่ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกีฬา  ฝ่ายบริการ  และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติดังไฟล์แนบ [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาขอแสดงความยินดีกับครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  10 ท่าน   [ คลิ๊กอ่าน ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวิชาการสัญจร "International Cerebration & Academic Visit " วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]
สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้กำหนดการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  ในวันที่ 9  มกราคม 2557 ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Chrismas Day และวิชาการสัญจร ตามโครงการส่งเสริมปรีชาญาณ พัฒนาทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มศัยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม  2557 โดยกำหนดการดังนี้
  กิจกรรม Chrismas Day ณ หน้าเสาธงโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เวลา 08.15 - 10.00 น.
  กิจกรรมวิชาการสัญจร ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียน เวลา 10.15 - 11.30 น.

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 18 เวลา 17.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายนวภพ
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายหัตวุฒิ
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายภูริทัศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลี่ยม และการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลี่ยม ในโครงการ " เปิดโลกปิโตรเลี่ยม " เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานปิโตรเลี่ยม อย่างครบวงจร ตั้งแต่การกำเนิด สำรวจ ผลิต และการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลี่ยม และเพื่อให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานเพื่อพลังงานที่ยั้งยืนต่อไปในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ
สทศ.ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมสอบในวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 24 เมษายน 2557 ส่วนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 เดิมสอบ วันที่ 8-11 มีนาคม 2557 เลื่อนเป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 [ คลิ๊กอ่าน ]
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการรัตน์ดา อ้นทอง และคณะผู้บริหาร - ครู  - แขกผู้มีเกียรติ จากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกท่านด้วยความยินดี
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ ตอบปัญหา วาดภาพ  เรียงความ กิจกรรมกราบพ่อ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2556  [ คลิ๊กอ่าน ] 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพเยาวชน หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเทคนิคการเรียนเก่ง ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม  2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการรัตน์ดา อ้นทอง จากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2         [ คลิ๊กอ่าน ]
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยมี หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล ประธานสถานศึกษาให้เกียรติเป็นประะานในพิธีเปิด "ดอนเมืองจาตุรจินดาเกมส์"
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมลอยกระทง จัดประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย และจัดป้ายนิเทศ โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมแข่งขัน และร่วมลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำ ข้างหอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้ากราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และทรงเป็นต้นแบบที่ดีงามให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเช้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคบ่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
[ คลิ๊กอ่าน ]

กำหนดการฟังผลการติด 0 , ร , ม.ส ภาคเรียนที่ 1 / 2556 การสอบแก้ตัว การประชุมผู้ปกครอง และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 [ คลิ๊กอ่าน ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 20 , 23 - 27 กันยายน 2556 [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ครูอรพรรณ มูลสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ครูลัดดาวัลย์ จันทวิบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูเย็นจิตต์  ไชยสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน  ครูฉันทนา มะอะอุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางแนบ  ถาวรศรี  พนักงานบริการ (นักการ)  นายสมศักดิ์  นิ่มนวล  พนักงานบริการ (นักการ) เพื่อเป็นเกียรติกับข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันจันทร์ที่  30 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Day Camp ตามโครงการส่งเสริมการสื่อสาร และการใช้ทักษะชีวิตสอดคล้องกับกลยุทธโรงเรียนในการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในวันเสาร์ ที่ 14  กันยายน  2556 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาร่วมกับคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน ดอนเมืองจาตุรจินดา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน คณะครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ และผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขอเชิญชวนร่วม ทำบุญทอดผ้าป่า สามัคคีการศึกษา  เพื่อพัฒนา การศึกษา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ โดยร่วมทำบุญตามศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "กองทุนเทศน์มหาชาติและผ้าป่าการกุศล สาขาสรงประภา เลขที่บัญชี 198-0-23753-0 " หรือธนาณัตฺสั่งจ่าย ปณ.ดอนเมือง 10210 ในนาม นายเรวัช  สำลีอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองงจาตุรจินดา สำหรับท่านที่โอนเงินทางบัญชีธนาคาร โปรดสำเนาใบโอนเงินมาทางโทรสาร 0-2565-3987 เพื่อทางโรงเรียนจะได้มีหนังสือขอบคุณให้ [ คลิ๊กอ่าน ]
เกณฑ์องค์ประกอบ คัดเลือก Admissions 2557 จาก สอท. [ คลิ๊กอ่าน ] คําถาม – คําตอบ แอดมิชชั่นกลาง [ คลิ๊กอ่าน ]
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 9.09 น. [ คลิ๊กอ่าน ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมนิเทศงาน " วิชาการสัญจรของกลุ่มสาระฯ ปี 56 " วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ ห้อง 222 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ร่วมกับ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 19  สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนเกษตรภูมิรักษ์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ [ คลิ๊กอ่าน ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญชมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที 13 - 19  สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 2 ห้อง 231 - 234 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา   [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (กลุ่มบริหารวิชาการ) ร่วมกับสถาบันภาษา B.E.C จัดโครงการสอนพิเศษติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 - 16.30 น.ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการวินนารัชน์  ชัยวิทยนันต์ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 [ คลิ๊กอ่าน ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 กำหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ครูทุกท่านในโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 28  สิงหาคม 2556 - 1 กันยายน 2556 เป็นเวลา 5 วัน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โรงเรียนจำเป็นต้องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ 28  สิงหาคม 2556 - วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อนำครูและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาใน เวลา ดังกล่าว และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน  2556
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดงานถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ตักบาตรอาหารแห้ง พิธีกราบแม่ ประกวดร้องเพลงพระคุณแม่ ประกวดวาดภาพ ประกวดคำประพันธ์  คัดเลือกแม่ดีเด่น  ตอบปัญหาวิชาการวันแม่ รำถวายพระพร [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียม(มหาชน) ขอความร่วมมือให้โรงเรียนร่วมประกวด Thailand Go Green ประจำปี 2556 ในหัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว โดยเรี่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2556 โดยจัดการประกวดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมือของครูทุกท่านและนักเรียนทุกคน
งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม " งานสัปดาห์ห้องสมุด " ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่  16 กรกฏาคม - 22 สิงหาคม 2556  [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 - 26 และ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ตารางสอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [ คลิ๊กอ่าน ]

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดายินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต2  จะมาประเมินติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 - 13.00 น. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลพ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญยสิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอบรมอาสาสมัคร YOUNG VOLUNTEER BY MOL (โครงการ " หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสพภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ " )เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่น ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 10 อันดับของระดับชั้น และได้รับเกียรติบัตรจากผุ้อำนวยการสุมนา ธิกุลวงษ์
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน [ คลิ๊กอ่าน ]


กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 เพื่อนำถวาย ณ วัดเวฬุวนาราม , วัดดอนเมือง , วัดเทพนิมิต และร่วมขบวนงานแห่เทียนพรรษากับสภาวัฒนธรรม เขต ดอนเมือง ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 
งานแนะแนวสรุปผลการสำเร็จการศึกษา และการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 [ คลิ๊กอ่าน ] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสัปดาห์ " วันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย" ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อสดุดีและเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงานสุนทรภู่กวีเอกของไทย ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของโลก  ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2556  [ คลิ๊กอ่าน ] 
กิจกรรม " วันจาตุรจินดา กตัญญุตา รำลึก " ประจำปี 2556 โดยจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณกร จาตุรจินดา ปูชนียบุคคล ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และเป็นประเพณีที่บุคลากรของโรงเรียน จะทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ท่านทุกปีตลอดมา เพื่อแสดงถึงความรำลึก และกตัญญูกตเวที [ คลิ๊กอ่าน ]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องอ่านเพื่อเตรียมตัว Admission 2557 จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ.มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีการกำหนดการสอบต่างๆไว้ดังนี้ [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากำหนดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯสมเกียรติ ภู่เจริญ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะเดินทางเข้ารับตำแหน่ง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 13.29 น. โดยเดินทางจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เวลา 09.59 น.
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรีชา ไวยโภคา และคุณครูธนัตถา ศรีกะชา ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประจำปี 2555 และเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 14 เมษายน 2556

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

  มัธยมศึกษาปีที่ 3     มัธยมศึกษาปีที่ 6
    08.30  น. ลงทะเบียน        13.00 น. ลงทะเบียน
    09.00 น. ปัจฉิมโอวาท        14.00 น. ปัจฉิมโอวาท
    09.30 น พิธีมอบใบประกาศนียบัตร        14.30 น พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
   10.30 น. พิธีมุทิตาคารวะ        15.30 น. พิธีมุทิตาคารวะ
   12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน        16.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบ, สอบแก้ตัว, รับใบ ปพ.๑, ปพ.๕, ปพ.๖ , ประชุมผู้ปกครอง  และวันเปิดภาคเรียน [คลิ๊กอ่าน]
กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชั้น ม.1)โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [ คลิ๊กอ่าน ]และให้นักเรียนพิมพ์ใส่กระดาษ A 4 แล้วนำไปสมัครตามวันที่ในใบแจ้งความจำนง (วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2556 )
สมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศชมรมเพื่อยครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมพลัง มอบสิ่งดีๆให้ร.ร....เพื่อให้น้องๆ มีห้องศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี ยน..ณ BLU-O RHYTHM & BOWL สาขาเมเจอร์รัชโยธิน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

กำหนดการประกาศผลการสอบและผลการสอบแก้ตัว และการกำหนดการสอบ NTของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และสอบLASของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
     20- 21กุมภาพันธ์ 2556 สอบ NT และ LAS ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5
     11  มีนาคม 2556 ฟังผลติด  0, ร, มส.
     11- 13 มีนาคม 2556 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
     20 มีนาคม 2556 ฟังผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
     20 - 22 มีนาคม 2556  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น
     29 มีนาคม 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 รับ ปพ. 6
     29 มีนาคม 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รับ ปพ. 1 และ รับ ปพ. 6 และใบประกาศนียบัตร
โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนให้ไปสอบตามวันที่กำหนด และติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนสอบไม่ผ่านรายวิชาใด กรุณาช่วยกำกับดูแลให้นักเรียนได้สอบแก้ตัวทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักเรียน

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 - 15 , 18 ,19 , 22 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4, 5และ 6 สอบวันที่ 13,15,18 กุมภาพันธ์ 2556
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 สอบวันที่ 14, 19, 22  กุมภาพันธ์ 2556
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างเวลา 06.30 - 7.20 น. และเวลา 11.00 - 13.00 น.  โดยกำหนดการรับสมัคร วันที่ 17 - 22 มกราคม 2556 และหาเสียงวันที่  24 -30  มกราคม 2556

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมและสอบภาคปฏิบัติ ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2555
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  วันพฤหัสที่ 24 มกราคม - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  วันพฤหัสที่ 24 มกราคม - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556

ขอแสดงความยินดีกับครูดารณี เต็มบุญเกียรติ ที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ให้เป็น " ครูดีในใจศิษย์ " และได้รับเกียรติบัตรในวันที่ 15 มกราคม 2556 [ คลิ๊กอ่าน ]
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ.2555 ในงานวันครู ครั้งที่ 57  ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา [ คลิ๊กอ่าน ]
วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการ "ดอนจาวิชาการ 55"  "เปิดบ้านการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2555   ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เวลา 08.00 - 15.30 น.
16 มกราคม 2556 เรียนเชิญคุณครูร่วมทำบุญเนื่องในวันครูที่กระทรวงศึกษาธิการ และที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเป็นสถานที่ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ กกต. วันที่ 10-12 มกราคม 2556

กำหนดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 กำหนดการดังนี้
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 , 6 เวลา 08.00 - 12.00 น. วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 , 5 เวลา 12.00 - 16.00 น. วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม  2556
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 , 4 เวลา 08.00 - 12.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2556

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กและส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียนและบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคี โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณวิหารพระ   พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จะจัดโครงการ “ค่ายวิชาการช้างเผือก ‘55” ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ณ สถานพักฟื้น และพักผ่อนทหารบก หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการฯ [ คลิ๊กอ่าน ]
ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 [ คลิ๊กอ่าน ]
กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 [ คลิ๊กอ่าน ]
ตารางสอบ O - NET ระดับมัยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 [ คลิ๊กอ่าน ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมตะวันตก ณ บริเวณหน้าเสาธง เรียนเชิญครู - อาจารย์ แต่งกายเข้ากับงานวันคริสมาสต์ เพื่อสร้างบรรยากาศในงาน
ขอขอบคุณ ศิษย์เก่า ดมจ.รุ่นที่ 7 มอบทุนเพื่อการศึกษาแด่รุ่นน้อง โดยเป็นทุนช้างเผือกจำนวน 40 ทุนๆละ 1,000 บาท และทุนขาดแคลน
27 ทุนๆละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 102,100 บาท (หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพในงานศิลปหัตถกรรนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดระยอง โดยมีกิจรรมที่แข่งขันดังนี้
      แข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับมัธยมปลาย
      แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคระดับมัธยมต้น
      แข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งชายระดับมัธยมต้น
      แข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ระดับมัธยมปลาย
      แข่งขันซออู้ ระดับมัธยมปลาย
      แข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมต้น 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุมนา ธิกุลวงษ์ กลับคืนถิ่นสู่บ้านดอนจา อีกครั้งด้วยความยินดี
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส 85 พรรษา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)รอบที่ 3 วันที่ 4 , 6 ,7 ธันวาคม 2555