ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับ-ส่ง บริการนักเรียน (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เป็นรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับ - ส่ง บริการนักเรียน (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เป็นรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อรถรับ-ส่งบริการนักเรียน (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เป็นรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเคลื่อน <กลุ่มบริหารงานวิชาการ>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ตรวจเวรปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2564 <กลุ่มบริหารงานบุคคล>
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว <กลุ่มบริหารงานบุคคล>
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา <กลุ่มบริหารงานบุคคล>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <กลุ่มบริหารวิชาการ>
คำสั่ง เรื่อง ระเบียบโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติการนำรถจักยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย พ.ศ. 2563 <กลุ่มบริหารงานบุคคล>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง<กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู<กลุ่มบริหารวิชาการ>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563<กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย<กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดภชนาการและโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563<กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดภชนาการและโรงอาหาร จัดการทดสอบคุณภาพอาหาร (ทดสอบภาคปฏิบัติ) ของผุ้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร<กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป<กลุ่มบริหารทั่วไป>

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม ปีการศึกษา 2563<กลุ่มบริหารทั่วไป>

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด (หุ่นไทย) และสื่อมีชีวิตพิชิตภัยสังคม<กลุ่มบริหารงานบุคคล>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานห้องอุ่นใจ<กลุ่มบริหารงานบุคคล>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอลและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา2562 <กลุ่มบริหารงานบุคคล>
คำสั่ง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 <กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "วันสำคัญของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563"<กลุ่มบริหารทั่วไป>
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ <กลุ่มบริหารงานบุคคล>
ประกาศ เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) และ (ฉบับที่ ๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและใช้อาคารสถานที่บรรยากาศแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและใช้อาคารสถานที่บรรยากาศแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (หลังคาคลุมลาน บริเวณอาคารเรียน 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
กำหนดรับสมัคร วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เกษตร
จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัคร
วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00
ในเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้างให้มารายงานตัว
วันที่ 28 ตุลาคม 2562ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตรา และตำแหน่งยาม 1 อัตรา
กำหนดรับสมัคร วันที่ 23 - 27 ก.ย 2562
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
(ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ครูสอนศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
ครูสอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
ครูสอนเกษตร จำนวน 1 อัตรา
กำหนดรับสมัคร วันที่ 23 - 27 ก.ย 2562
เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ในเวลาราชการ)
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กำหนดรับสมัคร วันที่ 8 ก.ค - 15 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลต่างประเทศเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ครูวิทยาศาสตร์)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม
งานปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอาคาร 1 และอาคาร 3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 1 และอาคารเรียน 3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 1 และอาคารเรียน 3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาไทย(วิชาเอกภาษาไทย) 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์(วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
1 ตำแหน่ง ปีการศึกาษา 2561
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ
เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษและครูวิทยาศาสตร์ ) ปีการศึกาษา 2561
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม
ห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 4 ชั้น 2,3และ4
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 4 ชั้น 2,3และ4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตสาตร์และภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
ภายในโรงเรียนระหว่างปิดภาคเรียน
ประกาศ เรื่องยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาทักษะใฝ่เรียน
และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) โครงการพัฒนาทักษะใฝ่เรียน
และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒)งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมอาคาร เรียนและสิ่งก่อสร้าง ฯ )
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง งานรื้อกระเบื้อง หลังคา ฝ้าเพดาน งานรางระบายน้ำ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
ประกาศ เรื่องสอบราคา จ้างเหมาบริการ บริษัทนำเที่ยว เพื่อไปทัศนศึกษา