ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตสาตร์และภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แนวปฏิบัติของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียนระหว่างปิดภาคเรียน
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาทักษะใฝ่เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) โครงการพัฒนาทักษะใฝ่เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องสอบราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒)งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมอาคาร เรียนและสิ่งก่อสร้าง ฯ )
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง งานรื้อกระเบื้อง หลังคา ฝ้าเพดาน งานรางระบายน้ำ
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องสอบราคา จ้างเหมาบริการ บริษัทนำเที่ยว เพื่อไปทัศนศึกษา