• กลุ่มบริหารวิชาการ
  แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา (วช.วผ.2) [word] [ pdf ]
  คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค (วช.วผ.3) [word] [ pdf ]
  คำร้องขออนุญาตสอบเป็นกรณีพิเศษ (วช.วผ.4) [word] [ pdf ]
  คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน [word] [ pdf ]
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล [word] [ pdf ]
  คำร้องขอลาออก [word] [ pdf ]
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร [ download ]
  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน [ download ]
  บันทึกข้อความขอเบิกค่าพาหนะ[ download ]
  สรุปบันทึกการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน[ download ]
  บันทึกข้อความขออนุญาตแขวนลอยนักเรียน [ download ]
  แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[ download ]
  คำร้องขอลาออก[ download ]
  แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด[ download ]
  สถิตินักเรียนมาสาย[ download ]
 • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  แบบขอเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ download ]
  ใบสำคัญรับเงิน [ download ]
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ download ]
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ download ]
  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [ download ]
  แบบขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียน [ download ]
  แบบสัญญาการยืมเงิน [ download ]
  แบบใบแนบ ภ.ง.ด 53 [ download ]
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย [ download ]
  หนังสือมอบอำนาจรับเงินการศึกษาบุตร [ download ]
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ download ]
  ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู [ download ]
  แบบคำขอกู้เงิน และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู [ download ]
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ [ download ]
  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ กรณีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ [ download ]
  ใบขออนุญาตค้นหนังสือ [ download ]
  แบบมอบหมายรายงานประจำวัน [ download ]
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ download ]
  แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด [ download ]
  ตารางตรวจเช็คความสะอาดพื้นที่ และห้องน้ำประจำวัน [ download ]
  แบบสำรวจนักเรียนที่นำจักรยานยนต์มาโรงเรียน [ download ]
 • สื่อ
  IS 1-3 ม.1,4 [ pdf ] [ word ]
 • วารสารจาตุรจินดา 2555 [ pdf ] [ download ]