ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3

แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม

  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว