ระบบนิเวศ ม.4

ข้อสอบแบบจับคู่

1.บริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เช่น ปลาอยู่ในหนองน้ำ เรียกว่าอะไร
2.กลุ่มสิ่งมีชีวิต
3.สิ่งมีชีวิตที่จัดเป์นผู้ผลิต
4.การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต
5. ภาวะพึ่งพากัน