แบบทดสอบ เรื่อง ความน่าจะเป็น

แบบทดสอบ เรื่อง ความน่าจะเป็น

  
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว