หน้าแรก > คณะผู้บริหารและอาจารย์

 

นางจิราพร  ควบพิมาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

นางกฤษณา  สุภาพักตร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คนที่ ๑

นางสุภาภรณ์  อุทัยสาร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คนที่ ๒

นางลัดดา  อุดมกูล

 

นางสมประสงค์  ภาณุพินทุ

นางสุทธินี  สุวรรณปิฎก

นางปิยนุช  อุวอง

นางอุทัยวรรณ  หวังไมตร

นางมณี  ณ เจริญ

นางลัดดาวัลย์  จันทวิบูลย

นางพนิดา  เกษมสินธ

 

นางสาวพรพิมล  ปรีชา

ฝ่ายบริหาร | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา |
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน