หน้าแรก > คณะผู้บริหารและอาจารย์

 

นางสุมนา ธิกุลวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

นายปฏิวัติ วัดตูม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชากา

นายเรวัช  สำลีอ่อน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมเกียรติ  ภู่เจริญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

ฝ่ายบริหาร | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา |
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน