ผลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556
   

นายธีรกานต์   กษีรรัตน์   ม.6/1
คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวณัฐธิชา  สิงหรัตน์   ม.6/1
คณะวิทยาศาสตร์    สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกรกนก   แก้วจันทร์   ม.6/1
คณะวิทยาศาสตร์    สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวสุนารี  รัตนวิชัย   ม.6/1
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า

นางสาวอภิญญา   คำลอย   ม.6/1
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
สาขาธุรการจัดการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

นางสาวชฎิลพร   ช้างเยาว์   ม.6/1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

นางสาวนภัสรดา  จันทร์ขอนแก่น   ม.6/1
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า

นางสาวแสงฟ้า   สีเสน   ม.6/1
คณะบริหารธุรกิจ   สาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า

นางสาวภารดา   มณี   ม.6/1
คณะบริหารธุรกิจ   สาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า

นายธนภัทร  โกศะโยดม   ม.6/2
คณะสารสนเทศศาสตร์   สาขาดิจิตอล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวปิยะธิดา  บุตรน้ำเพชร   ม.6/2
คณะบริหารธุรกิจ   สาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า

นายพีระพล ทรัพย์เมือง  ม.6/2
คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวฐิติพร อินทรพิทักษ์  ม.6/2
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวอัจฉราวรรณ์ อาจสุนทร ม.6/2
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายสุวิทย์ งามเสริฐ  ม.6/2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล การผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวพันธิตรา มีภักดี  ม.6/2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการโรงพยาบาล
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า

นางสาวปาณิสรา หาญกำลัง  ม.6/2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการโรงพยาบาล
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า

นายวรพล ปานช้าง   ม.6/2
คณะวิทยาศาสตร์  สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวชฎารัตน์ มินทรสุทธิ์  ม.6/2
คณะศิลปะศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวกนกวรรณ บำรุงราษฎร์ ม.6/2
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายจิระศักดิ์ พันธุ์งาม  ม.6/2
คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

นายเบิร์ด สมวัฒน์  ม.6/2
คณะรัฐประสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวปภัสรา   เจริญสุข   ม.6/2
คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวจุฑากาญจน์  เพ็ชร์เขียว ม.6/2
คณะบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ

นางสาวมัตสุนี เชื่องดี  ม.6/2
คณะมนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาการอาหารโภชนาการและการประยุกต์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวน้องหญิง   ใจหมั้น   ม.6/3
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวอรุณกานต์   ทิพย์จันทร์   ม.6/3
คณะศิลปกรรมศาสตร์   สาขานาฏศิลปไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจุฑามาศ   ณัฐปคัมภ์   ม.6/3
คณะศิลปศาสตร์   สาขาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวรติรัตน์   งามนิล   ม.6/3
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายณัฐนนท์  ศักดาสกุลคุณากร     ม.6/5
คณะการบิน  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

นายฟลุ๊ค  หงษ์สินสี     ม.6/5
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวทุติยาภรณ์  ชัชวัสวิมล     ม.6/5
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

นางสาวสุนิสา   แก่นแก้ว    ม.6/5
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวฐิติมา  อินทยา    ม.6/5
คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาววันวิสา  ชัยสัตย์    ม.6/5
คณะนวัตกรรมการจัดการ สาขาโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสุภาพรรณ  สาระกูล    ม.6/5
คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวสาลินี   บุตรหนองหว้า    ม.6/5
คณะการบิน  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

นางสาวจุฑามาศ  ไทยบุญเรือง    ม.6/5
คณะนวัตกรรมการจัดการ  สาขาโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสุดารัตน์  เนตรเกลี้ยง    ม.6/5
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายปราบ   จงไพบูลย์    ม.6/6
คณะอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายวีรภัทร  พัฒลากุล    ม.6/6
คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายศิวกร  เสมดี    ม.6/6
คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายธราทร   กีรติธนอุดม    ม.6/6
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยรังสิต