พันธกิจ (Mission)

     1. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
     ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น
     รักการอ่าน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ รักที่จะเป็นผู้ผลิตมากว่าบริโภค
    

 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีวินัย มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ประเพณี
     ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลสิ่งเสพติด
    

 3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์  4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     

5. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

6. พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ      

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้     

 8. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักบริหาร เพิ่มการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      

9. พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

 
   เอกลักษณ์โรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง
     อัตลักษณ์นักเรียน
พอเพียงเป็นนิจ มีจิตอาสา
   มาตรฐานการศึกษา และเป้าประสงค์
 
 

Click Open Read Click Open Read Click Open Read Click Open Read Click Open Read