พันธกิจ (Mission)
     1. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
     ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น
     รักการอ่าน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ รักที่จะเป็นผู้ผลิตมากว่าบริโภค
     2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีวินัย มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ประเพณี
     ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลสิ่งเสพติด
     3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์
     4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     5. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     6. พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
     7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
     8. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักบริหาร เพิ่มการใช้เทคโนโลยี
     สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
     9. พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
 
   เอกลักษณ์โรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง
  
   อัตลักษณ์นักเรียน
พอเพียงเป็นนิจ มีจิตอาสา
   มาตรฐานการศึกษา และเป้าประสงค์
 
 

Click Open Read Click Open Read Click Open Read Click Open Read Click Open Read