เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 [ Open ]
แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภท โปรแกรม ประยุกต์ (Application Software Development) [ Open ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา ระบบ คอมพิวเตอร์ ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ Open ]
มติคณะรัฐมนตรี การกำหนด หลักเกณฑ์ราคา กลาง การพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ (11/09/2556) [ Open ]
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 08/09/2556 [ Open ]
รายงานผลการดำเนินการ จัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลาง ของราชการ (06/09/2556) [ Open ]