ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (521)
วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50
จันทร์     ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
อังคาร     ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด
พุธ         งด       ปิดปรับปรุง
พฤหัส     ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
ศุกร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง     งด ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (531)
วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50
จันทร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
อังคาร ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด
พุธ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
พฤหัส ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
ศุกร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (523)
วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50
จันทร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
อังคาร ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด
พุธ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
พฤหัส ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
ศุกร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (524)
วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50
จันทร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง
อังคาร ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด
พุธ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
พฤหัส ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ปิดปรับปรุง
ศุกร์ ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่าง งด ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง ปิดปรับปรุง
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (521)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                   
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พร้อมใช้
ชำรุด
ส่งซ่อม
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (531)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                   
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พร้อมใช้
ชำรุด
ส่งซ่อม
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (523)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                   
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พร้อมใช้
ชำรุด
ส่งซ่อม
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (524)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                   
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พร้อมใช้
ชำรุด
ส่งซ่อม