กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯใด สารสนเทศไม่ตรงกับรายงาน โปรดแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงาน ผลตรวจ/ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ Download ]
รายงาน ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ Download ]
รายงาน จอง/ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ [ Download ]
รายงาน ขอมีเว็บไซต์ [ Download ]
รายงาน โครงการคอมพิวเตอร์ [ Download ]
รายงาน การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์[ Download ]
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติ การตรวจ/ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ Download ]
สถิติต ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ Download ]
สถิติ จอง/ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ [ Download ]
สถิติ การใช้งาน ADSL 3 BB ของกลุ่มงานฯ [ Download ]
สถิติ [ Download ]
สถิติ [ Download ]
 
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ Open ]
ข้อมูลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ Open ]
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ส่งซ่อมบำรุง โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ Open ]
โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา ปีงบประมาณ 2560 [ Open ]
ข้อมูลห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีงบประมาณ 2560 [ Open ]

ข้อมูลจุดติดตั้งระบบเครือข่าย ADSL 3BB โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีงบประมาณ 2560 [ Open ]

ปีงบประมาณ 2560
สถิติ การตรวจ/ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ Download ]
สถิติต ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ Download ]
สถิติ จอง/ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ [ Download ]
สถิติ การใช้งาน ADSL 3 BB ของกลุ่มงานฯ [ Download ]
สถิติ [ Download ]
สถิติ [ Download ]
 
สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง ได้แก่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (521) จำนวน 40 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (523) จำนวน 50 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (524) จำนวน 50 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (531) จำนวน 50 เครื่อง

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ MEP (541) จำนวน 37 เครื่อง
  รวมจำนวนทั้งสิ้น 227 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 6 ชุด
HUB Switch L3 จำนวน 1 ชุด
Fiber Obtic จำนวน 1 Modul
เครือข่ายและกล้องวงจรปิด จำนวน 34 จุด
Wifi Hub Switch 2.4G/5.0G จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 5 ชุด
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มบริหารวิชาการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 6 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 6 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จุด

Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)

   
   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มบริหารงบประมาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 4 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 4 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
   
   
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มบริหารทั่วไป
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 3 ชุด (ยืมศูนย์ฯคอมใช้งาน)
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 3 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จุด

็Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)

   
   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  งานพัฒนาผู้เรียนและห้องสมุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 21 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด
Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
   
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด

็จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด

Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ พละศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด
Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด

็จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด

Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 4 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 4 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด
Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด

็จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด

Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด
Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  งานแนะแนว
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด (สภาพเก่า)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด

็จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด

Hub Switch กระจายสัญญาณ 1 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ศูนย์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 2 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 3 ชุด
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จุด
รหัสผ่านรับสัญญาณ Wifi 3BB 5 ชุด
   
   
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 4 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 3 ชุด
 

 

   
   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  โครงการสวนเกษตรภูมิรักษ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 7 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NB) จำนวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกน จำนวน 2 ชุด
Hub Switch ADSL/Wifi 2.4G/5.0G จำนวน 1 จุด (3BB)