กำกับดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อม สำหรับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
กำกับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
ตรวจสอบและประสานงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน
จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
รวมรวมและจัดทำข้อมูล สถิติ และรายงานสรุป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของโรงเรียน
เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
หน้าที่ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
2. ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
3. ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Authentication)ของโรงเรียน
4. พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนด้วยระบบ Joomla 3.5
5. ติดตั้งและใช้งานระบบสอบออนไลน์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6. รวมรวมและรายงานข้อมูลและสถิติการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์
7.สร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์
8.ประสานความร่วมมือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระอื่นๆ