3

สื่อการสอนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ชุดการสอน : การสร้างเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์
+
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 1 FORMAT
+
Web Server for Windows/Linux 
+
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 2 TABLE
+
 
+
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 3 FORM
+
Mysql ตอนที่ 1 โครงสร้างฐานข้อมูล
+
การติดตั้งโปรแกรม Dreamwaver 
+
Mysql ตอนที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล
+
Page Properties 
+
Mysql ตอนที่ 3 การแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล
+
Dreamwaver Form 
+
Mysql ตอนที่ 4 คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล
+
Script css
+
Mysql ตอนที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูล
+
JAVA Script 
+
Mysql ตอนที่ 6
+
Image Ready 
+
Mysql ตอนที่ 7
+
Swish 
+
Mysql ตอนที่ 8 การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
+
Linux ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา 
+
Mysql ตอนที่ 9
+
Linux ตอนที่ 2 การติดตั้ง Linux
+
PHP ตอนที่ 1 การติดตั้ง คอนฟิก โปรแกรม 
+
Linux ตอนที่ 3 คำสั่ง Linux basic
+
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่
+
Linux ตอนที่ 4 คำสั่ง Linux advance
+
PHP ตอนที่ 6 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน
+
Linux ตอนที่ 5 Web Server
+
PHP ตอนที่ 7 ฟังก์ชั่นกับเลขจำนวนเต็ม
+
Linux ตอนที่ 6 Mail Server
+
PHP ตอนที่ 8
+
Linux ตอนที่ 7 File Server
+
PHP ตอนที่ 9 ฟังก์ชั่นกับเวลา
+
Linux ตอนที่ 8 FTP , SSH
+
PHP ตอนที่ 10
+
 
+
PHP ตอนที่ 11 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
+
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network
+
การออกแบบฐานข้อมูล 
+
Network ตอนที่ 2 Topology
+
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล 1
+
Network ตอนที่ 3 Protocol TCP/IP
+
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล 2
+
Network ตอนที่ 4 การต่อ Network
+
การทำ Normalization 
+
Network ตอนที่ 5 การ Configuration 
+
คำสั่ง SQL ประเภทลบ/แก้ไขข้อมูล
+
Basic Firewall 
+
คำสั่ง SQL ประเภทคำนวณ
+
Advance Firewall ตอนที่ 1 
+
การเชื่อมตารางข้อมูล 
+
Advance Firewall ตอนที่ 2
+
E-R Model
+
 
+
กฎที่ใช้ควบคุมฐานข้อมูล 
+
 
+
Keys ชนิดต่างๆ 
+
 
+
การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 1
+
 
+
การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 2
ชุดการสอน : คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ
+
พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
+
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
+
เริ่มต้นกับ Photoshop
+
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
+
การสร้างไฟล์งานใน Photoshop 
+
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
+
การใช้เครื่องมือพื้นฐานและการปรับมุมมอง
+
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
+
การเลือกพื้นที่ภาพ 
+
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
+
การจัดวางและการปรับรูปทรง 
+
การคำนวณเลขฐานแปด
+
การสร้างข้อความตกแต่งภาพ 
+
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1 
+
การทำงานกับเลเยอร์ 
+
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
+
เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ 
+
คอมพลีเมนต์ (Complement) 
+
การปรับแต่งภาพ
+
ตรรกศาสตร์ 
+
ตกแต่งภาพด้วยการรีทัช
+
พีชคณิตแบบบูล 
+
ตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์
+
วงจรตรรก
+
การวาดภาพ 
+
เมตริกซ์ ตอนที่ 1 
+
การทำงานกับสีและการระบายสี 
+
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
+
การพิมพ์ภาพและนำภาพไปใช้บนเว็บ
+
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
+
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Image Ready 
+
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2 
+
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Windown XP
+
 
+
แนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2007
+
 
+
การตกแต่งเอกสาร
+
 
+
การจัดการกับเอกสารและการจัดรูปแบบเอกสาร 
+
 
+
การสร้างจดหมาย
+
 
+
การสร้างตาราง
+
 
+
เริ่มใช้งาน Microsoft Excel 2007 
+
 
+
เซลล์และเวิร์กชีตและการจัดการกับเวิร์กชีต 
+
 
+
สูตรและฟังก์ชัน
+
 
+
การสร้างแผนภูมิ
+
 
+
เริ่มใช้งาน Microsoft Powerpoint 2007
+
 
+
การสร้างงานพรีเซนเตชัน 
+
 
+
การใช้แถบเครื่องมือรูปวาดและการจัดการกับวัตถุ
+
 
+
เทคนิคการสร้างพรีเซนเตชัน 
+
 
+
 
+
 
2

สื่อการสอนด้านบริหารธุรกิจ

ชุดการสอน : พาณิชย์ ธุรกิจ การบัญชี
+
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
+
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการบริษัท จำกัด และบริษัท (มหาชน)
+
บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ
+
การจำหน่ายหุ้นทุนของบริษัท
+
บทที่ 2 ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรม 
+
การริบหุ้นวิธีที่ 1 
+
บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
+
การริบหุ้นวิธีที่ 2 
+
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ
+
งบกำไรขาดทุนของกิจการบริษัท 
+
บทที่ 3 สหกรณ์
+
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
+
บทที่ 4 ความหมายและความสำคัญของการจัดการ
+
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
+
บทที่ 4 หลักการจัดการ
+
งบดุลของกิจการบริษัท
+
บทที่ 5 วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน 
+
การเพิ่มทุนและการลดทุน 
+
บทที่ 5 ระบบการแลกเปลี่ยนโดยของต่อรอง 
+
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock)
+
บทที่ 6 ความหมายและความสำคัญของเอกสารธุรกิจ 
+
การจำหน่ายหุ้นกู้ 
+
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร 
+
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ)
+
บทที่ 7 ความหมายและลักษณะของธุรกิจ SMEs 
+
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด 
+
บทที่ 7 ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินของธุรกิจ SMEs 
+
การแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
+
บทที่ 8 ความหมายของเงินทุนและประเภทของเงินทุน 
+
การแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี (ต่อ)
+
บทที่ 9 ความหมายของเศรษฐกิจ
+
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด
+
บทที่ 9 วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
+
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด (ต่อ)
+
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
+
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลด และตั๋วเงินรับโอนจากผู้อื่นขาดความเชื่อถือ
+
การคำนวณหาวันครบกำหนด 
+
การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อย และเช็ค
+
การคำนวณหาดอกเบี้ยตั๋วเงิน
+
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
+
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ตั๋วเงินจ่าย
+
การกำหนดเป้าหมายของชีวิต
+
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ตั๋วเงินรับ
+
แหล่งที่มาของรายได้ 
+
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย
+
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
+
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินต่างประเทศ
+
การออมเงิน
+
การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดมีดอกเบี้ย และชนิดไม่มีดอกเบี้ย 
+
ทางเลือกในการออมเงิน
+
การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย (ต้องการเงินเต็มตามจำนวนที่ขอกู้)
+
กลไกการทำงานของอัตราดอกเบี้ย
+
รายการปรับปรุงดอกเบี้ยตั๋วเงิน และรายการโอนกลับ
(Reversing Entry)
+
บริการด้านต่าง ๆ ของธนาคารที่ควรรู้ 
+
การบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับ
+
การวางแผนรายจ่ายอย่างมีประสิทธภาพ
+
การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 1
+
ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สิน
+
การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 2
+
บริการสินเชื่อที่ควรรู้จัก 
+
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่ายในมือ ขาดความเชื่อถือ
+
บริการสินเชื่อที่ควรรู้จัก 
   
+
การทำประกันภัย
   
+
การเป็นผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด
   
+
การวางแผนทางการเงิน 
   
+
การทำงบประมาณส่วนบุคคล
   
+
ทางเลือกในการลงทุน 
   
+
ปรัชญาและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 
1
เรื่อง