3
กิจกรรม การอบรมหลักสูตร Adobe illustrato ออกแบบตัวการ์ตูนเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ ภาพกิจกรรม ]
2
กิจกรรม นักเรียนวิชาเลือกการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.5 ของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ศึกษาดูงานด้านมัลติมีเดีย ในโครงการ Pre Engineering ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [ ภาพกิจกรรม ]
1
กิจกรรม ทีมเยาวชนของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เจ้าของสารคดีปู้นปู้นไทย และ ทีมสองล้อส่องหุ่น โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เจ้าของสารคดีสร้างสรรค์ รับมอบรางวัล [ ภาพกิจกรรม ]