+
สไลด์ การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มสาระ/กลุ่มงานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ ดาวน์โหลด ]
+
คู่มือ การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มสาระ/กลุ่มงานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ ดาวน์โหลด ]
+
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกอบรม [ ดาวน์โหลด ]
+
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน [ ดาวน์โหลด ]
+
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ [ ดาวน์โหลด ]
+
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอเปิดเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน [ ดาวน์โหลด ]
+
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เครือข่ายใช้งานไม่ได้ [ ดาวน์โหลด ]
+
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ เปิด ]
+
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [ ดาวน์โหลด ]