ประมวลภาพ
กิจกรรมวันครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ 15 มกราคม 2561