ประมวลภาพ
กิจกรรมโครงการการร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจและ
การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตวิภาวดีสัมพันธ์