ประมวลภาพ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560