ประมวลภาพ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2560