ประมวลภาพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ปีการศึกษา 2559