ประมวลภาพ
กิจกรรมอบรมบุคลากร เรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และระเบียบวินัยข้าราชการครู
ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560