ประมวลภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีในใจศิษย์
ตามโครงการสมัชชาร่วมใจ สานสัมพันธ์ในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559