ประมวลภาพ
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ] [ page 6 ] [ page 7 ]