ประมวลภาพ
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
27-28 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ]