ประมวลภาพ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง
6 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา