ประมวลภาพ
การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย
5 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา