ประมวลภาพ
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2557
17 กันยายน 2557
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา