ประมวลภาพ
กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
12 สิงหาคม 2557
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา