ประมวลภาพ
ท่านสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นเกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ในวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ หน้าเสาธงชาติ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา