ประมวลภาพ

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นำนักเรียนชั้น ม.4
เข้าค่าย อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ