ประมวลภาพ

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมระบบ เครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521