หน้าแรก > กิจกรรมในโรงเรียน  
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง โดยมีการประกวดประดิษฐ์กระทง
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการคิด
และการทำงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองาตุรจินดา
ร่วมแสดงความรักและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์" ครั้งที่ ๓๓
วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศิกายน ๒๕๕๕

นายพีรวิชญ์ มะโนคำ และทีมงาน ม ๕/๑ รับทุนผลิตสารคดี ๕,๐๐๐ บาท
ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค ในการประกวดสารคดีสั้น ควมยาว ๕ นาที   
จากผลงาน ปู้น ปู้น ไทยแลนด์และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกคิดพิชิตกบ ปี ๔
วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
"โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมมุทิตาคารวะให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
๓ ท่านและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๗ ท่าน และนักการ ๒ ท่านในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้รับการประเมินติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดยมีนายเรวัช สำลีอ่อน รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธี

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี
๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ชลพฤษ์รีสอร์ท นครนายก
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ , พิธีกราบแม่ , รำอวยพร
และมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับชั้นเรียน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕


พิธีเปิดเทศน์มหาชาติ โดยนายชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธาน
เทศน์คาถาพัน
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๘๐ พรรษา มหาราชินี
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ขบวนแห่เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๘๐ พรรษา มหาราชินี
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๕
โดยจะนำเทียนไปถวายที่วัดดอนเมือง วัดเวฬุวนาราม และวัดเทพนิมิตร วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผู้อำนวยการกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาปฏิบัติหน้าที่
และครูอรพรรณ มูลสารเป็นผู้แทนครูกลัดช่อดอกไม้

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานห้องสมุด จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อนำไปถวายวัดดอนเมือง วัดเวฬุวนาราม วัดเทพนิมิตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปี มหาราชินี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
งานอนามัยโรงเรียน ให้บริการตรวสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
และจัดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕


วันจาตุรจินดา กตัญญุตา รำลึก


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ " วันจาตุรจินดา กตัญญุตา รำลึก " ร่วมสักการะอนุสาวรีย์ คุณกร จาตุรจินดา ผู้มีพระคุณกับโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบวันเกิด และถวายภัตตาหารเพลวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างานวิชาการ เยี่ยมชมโรงเรียนราชดำริ
๑๒ มนายน ๒๕๕๕

Environment

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมสัปดาห์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๕

tobacco

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรมวันสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๕

วันวิสาขบูชาโลก

ผู้อำนวยการกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน เป็นประธานจุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย
เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕"


Post training

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๒เมษายน ๒๕๕๕

อบรมเครื่องบินและวิทยุบังคับ

วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อบรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ผู้อำนวยการกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ในพิธีเข้าค่ายกิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

กิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือ - เนตรนารี มัธยมศึกาาปีที่ ๑

ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

Student Assembly2555

ผู้อำนวยการกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ประดับเข็มทองให้คณะกรรมการสมัชานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
และประธานสมัชชานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔ แสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวความรู้สึกต่อการปฏิบัติหน้าที่

บางจากปันน้ำใจให้น้อง

โครงการน้องบางจากปันน้ำใจ ร่วมกับนักเรียนจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด บริเวณโรงเรียน
วันที่ ๑๖ กุมภพันธ์ ๒๕๕๕

วันเกียรติยศ เพชรนนทรรี

ผู้อำนวยการกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร
"วันเกียรติยศ เพชรนนทรี "
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

Election54

ครูผ่องพรรณ หนูแก้ว รณรงค์การเลือกตั้งสมัชชานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยให้หัวหน้าทีมทั้ ๕ ทีม กล่าวสรุปนโยบาย
และจะเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
(๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

จิตอาสา จราจรรุ่นเยาว์

สข.กนกนุช นากสุวรรณ ให้การสนับสนุนเสื้อจราจรสีแสด จำนวน ๓๐ ตัว
ให้กับโครงการจราจรรุ่นเยาว์ (อาสาจราจร) วันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

asian

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ แนะนำประเทศต่างๆในอาเซียน
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 
 
   

 

 
   
มค 53