ประวัติโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
     โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษาเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต2 ตั้งอยู่ใน ชุมชนตลาดใหม่ดอนเมืองริมคลอง เปรมประชากร ด้านทิศตะวันตกที่อยู่ เลขที่ 153/34 หมู่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 35 ไร่ ซึ่งคุณกร จาตุรจินดาได้บริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ พร้อมเงินสด 200,000 บาท ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ ให้จัดตั้งโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขึ้นเปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน ช่วงแรกได้อาศัยอาคารโรงเรียน ตลาดใหม่ ทำการสอน มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู และ มูลนิธิจาตุรจินดาขึ้น โดยมีนายเทพ จาตุรจินดา เป็นประธาน
พ.ศ. 2524 มีอาคารเรียน 4 ชั้นเป็นอาคารแรก และเปิดสอนมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน 24 ห้องเรียน พ.ศ.2525ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มห้องเรียนห้องเรียน พร้อมตั้งสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนขึ้น
พ.ศ.2529 - 2530 ได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2531 ได้รับ หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น
พ.ศ.2532 - 2533 ได้คัดเลือก เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
พ.ศ. 2534 ขยาย ห้องเรียนจนครบโดยยึดหลักของกรมสามัญศึกษาเป็นหลัก
พ.ศ.2541-2543 มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในด้านการเรียน การสอน
พ.ศ.2544 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา
ในระดับ A3
พ.ศ.2546 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
โรงเรียน ในเขตดอนเมือง นำร่องเข้าโครงการ โรงเรียนในฝัน (LabSchools) ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2550 ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
พ.ศ. 2551 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลงานดีเด่น โครงการ สัมมนาผลงานที่ประสบผลสำเร็จ สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นด้านห้องเรียนคุณภาพ

พ.ศ.2552

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดการเรียนการสอนแบบการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนดีเยี่ยมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับเหรียญทอง

  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีผู้เข้าสอบสูงสุดติดอันดับ 6 ของ
ประเทศและมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
"5 ธันวา มหาราช" จำนวนสูงสุดในเขตดอนเมืองทุกปี
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission) สูงสุดในเขตดอนเมือง
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ของสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2
พ.ศ. 2555 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับโล่เกียรติยศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2555 จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

     
 
ตราโรงเรียน
 
 
รัศมี หมายถึง รัศมีความดีของลูก ด.ม.จ. ที่เปล่งรัศมี
พลอยสีขาว หมายถึง "พลอย" มารดา ของคุณกร จาตุรจินดา ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน
พลอยสี่เม็ด หมายถึง นามสกุล ผู้บริจาคที่ดิน "จาตุรจินดา" "จาตุร" คือ สี่ เป็นที่มาของพลอยสี่เม็ด
 
     
     
 
อักษรย่อ
 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอ อักษรย่อ คือ ด.ม.จ.
 
   
 
คติพจน์โรงเรียน
 
 
สุจินฺตกาโรว โหตุ ปณฺหาธุตสมตฺถโก : จงเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็นในเรื่องดี และแก้ปัญหาเป็น
 
     
     
 
สีประจำโรงเรียน
 
 
สีน้ำเงิน
 
สีเทา
 
 
 
คำขวัญโรงเรียน
 
 
ลูก ด.ม.จ. เป็นคนดี มีความรู้เชิดชู ความเป็นไทย
 
   
 
ปรัชญาโรงเรียน
 
 
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
 
     
   เป้าหมาย (Goals)
     1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจนมีลักษณะอันพึงประสงค์
     3. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     4. บุคลากรู้บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการ
     บริหารและการจัดการของโรงเรียน
     5. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
     แห่งชาติ พุทธศักราช 2542
     6. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม
     7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี
     8. ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
 
   พันธกิจ (Mission)
     1. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
     ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น
     รักการอ่าน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ รักที่จะเป็นผู้ผลิตมากว่าบริโภค
     2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีวินัย มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ประเพณี
     ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลสิ่งเสพติด
     3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์
     4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     5. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     6. พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
     7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
     8. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักบริหาร เพิ่มการใช้เทคโนโลยี
     สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
     9. พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
 
   เอกลักษณ์โรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง
  
   อัตลักษณ์นักเรียน
พอเพียงเป็นนิจ มีจิตอาสา
   มาตรฐานการศึกษา และเป้าประสงค์
 
 
     
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 
 
 
     
     
 
ต้นนนทรี ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
 
 
     
แผนผังโรงเรียน