วิชา งานธุรกิจ
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 ข้อ
ครูนฤพล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นข้อดีของการสร้างมาตรฐานของการบริการ
   มีผลกำไรมากยิ่งขึ้น
   ลดต้นทุนในการผลิต
   สามารถตรวจสอบและคงไว้ซึ่งระดับผลการให้บริการที่ดี
   ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน

ข้อที่ 2)
มาตรฐานการบริการที่ดีควรวัดจากสิ่งใด
   ผลงาน
   ตัวบุคคล
   ผลกำไร
   ผลการผลิต

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นผลดีของการสร้างความประทับใจแรกพบ
   ทำให้เกิดการกล่าวถึงสินค้าและบริการในแง่ดี
   มีผลกำไรมากยิ่งขึ้น
   ลดต้นทุนในการผลิต
   ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือจรรยาบรรณของการบริการที่ดีต่อบริษัท
   รักษาความลับลูกค้า
   รักษาความลับองค์กร
   ไม่สร้างข้อมูลเท็จ
   ไม่ขโมยหรือล้วงความลับ

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือจรรยาบรรณของการบริการที่ดีต่อคู่แข่ง
   รักษาความลับลูกค้า
   รักษาความลับองค์กร
   ไม่สร้างข้อมูลเท็จ
   ไม่ขโมยหรือล้วงความลับ

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือจรรยาบรรณของการบริการที่ดีต่อสินค้า
   รักษาความลับลูกค้า
   รักษาความลับองค์กร
   ไม่สร้างข้อมูลเท็จ
   ไม่ขโมยหรือล้วงความลับ

ข้อที่ 7)
ข้อใดคือจรรยาบรรณของการบริการที่ดีต่อลูกค้า
   รักษาความลับลูกค้า
   รักษาความลับองค์กร
   ไม่สร้างข้อมูลเท็จ
   ไม่ขโมยหรือล้วงความลับ

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือหน้าที่ของ สคบ.
   ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของ ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
   ดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากทางสินค้าและบริการ
   ตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
   ดำเนินงานด้านการมาตรฐานเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือหน้าที่ของ มอก.
   ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของ ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
   ดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากทางสินค้าและบริการ
   ตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
   ดำเนินงานด้านการมาตรฐานเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือหน้าที่ของ อย.
   ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของ ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
   ดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากทางสินค้าและบริการ
   ตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
   ดำเนินงานด้านการมาตรฐานเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อที่ 11)
ข้อใดคือประโยชน์ของธุรกิจ
   ช่วยบีบสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
   มีระบบคนกลางเกิดขึ้น
   เกิดการจ้างงาน
   ไม่เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ข้อที่ 12)
ผู้ประกอบการควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของธุรกิจ
   ผลิตสินค้าที่ลงทุนต่ำแต่ทำกำไรได้สูงมาก
   ผลิตสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
   ผลิตสินค้าที่มีอยู่มากแล้วในท้องตลาด
   ผลิตสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการสนใจ

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือความหมายของตัว "S"จากการวิเคราะห์ SWOT
   จุดแข็ง
   จุดอ่อน
   โอกาส
   อุปสรรค

ข้อที่ 14)
ข้อใดคือความหมายของตัว "T"จากการวิเคราะห์ SWOT
   จุดแข็ง
   จุดอ่อน
   โอกาส
   อุปสรรค

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือความหมายของตัว "O"จากการวิเคราะห์ SWOT
   จุดแข็ง
   จุดอ่อน
   โอกาส
   อุปสรรค

ข้อที่ 16)
ข้อใดคือความหมายของตัว "W"จากการวิเคราะห์ SWOT
   จุดแข็ง
   จุดอ่อน
   โอกาส
   อุปสรรค

ข้อที่ 17)
การแข่งขันทางธุรกิจส่งผลดีต่อผู้บริโภคในข้อใดมากที่สุด
   ด้านภาษี
   ด้านการบริการ
   ด้านคุณภาพของสินค้า
   ด้านการโฆษณาที่มีความหลากหลาย

ข้อที่ 18)
เพราะเหตุใดการประกอบธุรกิจจึงควรรู้สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง
   เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่นิยมของลูกค้า
   เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ
   เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
   ทำให้ทราบระดับความสามารถของตนเอง

ข้อที่ 19)
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ ยกเว้น ข้อใด
   ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
   มีความสามารถในการบริหาร
   มีความอดทน
   กล้าเสี่ยง

ข้อที่ 20)
ข้อใดเป็นลักษณะข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ข้อมูลนำเสนอตามความคิดเห็นส่วนตัว
   ข้อมูลที่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกง
   ข้อมูลระบุจุดเด่นและจุดด้อย
   ข้อมูลบอกรายละเอียดน้อย

ข้อที่ 21)
ข้อใดคือประโยชน์ของฉลากสินค้าต่อผู้บริโภค
   ความสะดวก
   เพื่อผู้บริโภคทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น
   เป็นอันตรายแก่สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ
   ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า

ข้อที่ 22)
การประกอบธุรกิจที่ดีควรยึดหลักในข้อใด
   ธุรกิจที่ตนคิดว่าดีที่สุด
   ธุรกิจที่เป็นทั้งความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
   ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
   ธุรกิจที่มีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง

ข้อที่ 23)
การติดป้ายราคาสินค้าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้านใด
   เปรียบเทียบราคาได้
   สะดวกในการซื้อสินค้า
   สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 24)
ข้อใดเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
   ฐานะทางเศรษฐกิจ
   สภาพของครอบครัว
   อายุ และช่วงวัย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25)
ข้อใดกล่าวถึงความหมายของธุรกิจถูกต้องที่สุด
   กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินโดยมีผู้บริโภคเป็นเป้าหมายหลัก
   กิจกรรมซึ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน
   การตกลงซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้บริโภคโดยทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร
   กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันการผลิตการจำหน่าย และการให้บริการแก่ผู้บริโภค

ข้อที่ 26)
ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของธุรกิจที่แตกต่างจากจุดมุ่งหมายอื่น
   กำไร
   ความอยู่รอด
   ความรับผิดชอบต่อสังคม
   ความเจริญเติบโต

ข้อที่ 27)
แผนการผลิตที่ดีจะต้องมีลักษณะในข้อใด
   ผลผลิตมีคุณภาพ
   เพียงพอกับความต้องการและมีต้นทุนต่ำ
   ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
   ผลผลิตมีปริมาณมาก

ข้อที่ 28)
การใช้พนักงานขายจัดเป็นการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในข้อใดราคา การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการขาย
   ราคา
   การส่งเสริมการขาย
   การจัดจำหน่าย
   ผลิตภัณฑ์

ข้อที่ 29)
ข้อใดเป็นการส่งเสริมการขายวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
   การสร้างภาพพจน์
   การจัดแสดงสินค้า
   การใช้พนักงานขาย
   การโฆษณา

ข้อที่ 30)
การส่งเสริมการขายวิธีใดนิยมใช้กับสินค้าที่ต้องการให้เห็นความแตกต่าง
   การลดราคา
   การสาธิต
   การให้ของแถม
   การส่งชิ้นส่วนชิงโชค

ข้อที่ 31)
ข้อใดคือคุณลักษณะของนักธุรกิจที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ
   มีอัธยาศัยดี
   มีความเชื่อมั่นในตนเอง
   เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 32)
ข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
   ความทะเยอทะยาน
   มีทีมงานที่มีความสามารถ
   เลือกงานหรือกิจกรรมที่ทำกำไรสูง
   การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 33)
กิจการประเภทใดที่ทำได้โดยไม่ต้องปรึกษาคนอื่น และใช้เงินทุนจากการเก็บสะสมไว้
   กิจการเจ้าของคนเดียว
   สหกรณ์
   รัฐวิสาหกิจ
   ธุรกิจขนาดย่อม

ข้อที่ 34)
ข้อใดคือส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4 P
   Product, Price, Place, People
   Perfect, Price, Playful, Phone
   Product, Price, Place, Promotion
   Profect, People, Place, Promotion

ข้อที่ 35)
ผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร
   ธุรกิจมีการซื้อขาย
   ก่อให้เกิดระบบแลกเปลี่ยน
   ผลกำไรซึ่งเป็นผลตอบแทนของการลงทุนจากทรัพย์สิน
   ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย

ข้อที่ 36)
ข้อใดคือประโยชน์ของธุรกิจต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
   ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
   เกิดอัตราการว่างงานสูง
   กระบวนการผลิตสินค้าและบริการลดลง
   ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพน้อยลง

ข้อที่ 37)
"ผลิตภัณฑ์" ในส่วนประสมทางการตลาด คือข้อใด
   การแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจผู้ซื้อ
    คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน
   การจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค
   สินค้าและบริการที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ข้อที่ 38)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านสังคม
   การอ้างอิง
   ครอบครัว
   สถานภาพของบุคคล
   บุคลิกภาพ

ข้อที่ 39)
หากต้องการเปิดตัวสินค้าชนิดใหม่และต้องการกระจายสินค้าให้กว้างขวาง ควรใช้วิธีการส่งเสริมการขายในข้อใด
   ส่งฉลากสินค้าชิงโชค
   โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
   ใช้พนักงานขายที่มีคุณภาพ
   แจกหรือแถมสินค้าตัวอย่าง

ข้อที่ 40)
ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
   เปรียบเทียบยี่ห้อ
   เลือกสินค้าที่ชอบ
   การชำระเงิน
   เปรียบเทียบราคา